- Г-жо Паунова, каква е ролята на системата за верификация на лекарствата в цялостния процес на снабдяването с лекарства?

- Българската система за верификация на лекарствата работи стабилно като част от единната Европейска система за верификация на лекарствата вече над 4 години с основна цел защита на пациентите чрез осигуряване на лекарствени продукти с автентичен произход. Всяка седмица в нашата система се изпълняват успешно над 3,5 милиона трансакции.

Процесът по верификация на лекарствата стартира едновременно във всички страни от ЕС на 9 февруари 2019 г. Оттогава всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта, задължително се произвеждат с уникален идентификационен код и средство срещу подправяне. В Европейския хъб производителите регистрират кодовете на всички свои опаковки. Така се гарантират произходът и качеството на предписаните лекарства по цялата верига на лекарствоснабдяване. Ролята на магистър-фармацевтите е да проверят и дезактивират кода при всяко отпускане на опаковка по лекарско предписание към пациента. Ако е установена нередност, системата изпраща сигнал до фармацевта.

- Каква е свързаността на аптеките със системата за верификация на лекарствата у нас? 

- Над 90% от аптеките работят със системата, което е много добър показател. Обучението на магистър-фармацевтите за работа със системата е непрекъснат, активен процес, който се осъществява чрез много добро взаимодействие със съсловната организация на фармацевтите. Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) - сдружение с нестопанска цел, което работи в тясно сътрудничество с институциите и всички заинтересовани страни в лекарственото снабдяване, проведе мащабна иформационна кампания и разпространи обучителни материали, свързани с ежедневната работа на аптеките със системата за верификация на лекарствата.

- Защо е важно отписването на опаковките при отпускането на лекарствата в аптеките в процеса на верификация?

- Надлежното отписване на опаковките лекарствeни продукти от системата за верификация, което извършват магистър-фармацевтите, предотвратява нарушения във веригата на лекарственото снабдяване. 

С новите изисквания на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за отписване на кода на продукта и за електронен обмен на данните от системата за верификация на лекарствата с инфромационната система на НЗОК, работата в аптеките и болничните аптеки прогресивно се подобрява. Това позволява НЗОК да заплаща само за реално приложени лекарствени продукти.  През октомври 2023 г. активността на аптеките се увеличи значително, отписани са над 70% от опаковките, което представлява 37% увеличение на отписванията спрямо предходния месец.

С нарасналата активност на магистър-фармацевтите и интегриране на информационните системи в здравеопазването се осигурява прозрачност на процеса и се предотвратяват рисковете от финансови злоупотреби и неправомерно източване на средства от НЗОК. Въпреки положителното развитие все още има единични случаи на технически грешки в аптечните информационни системи (около 0,1% от трансакциите). В ежедневната си работа екипът на БОВЛ подкрепя аптеките с цел коректно и безпроблемно отчитане на лекарствени продукти към НЗОК.

Системата за верификация на лекарствата предпазва цялата верига на лекарствено снабдяване. Целта на системата е да защити пациентите, които получават в аптеките професионална фармацевтична консултация и гаранция, че техните лекарства не са фалшиви.