Отговаря проф. Петър Панчев, консултант на в. "24 часа" по урология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Креатининът е продукт на функцията на мускулната маса на човека. Неговите стойности нормално се движат между 44,3 и 133,2 mmo/l. Повишаването му винаги е индикатор за сериозно бъбречно заболяване, тъй като не се влияе от извънбъбречни фактори, както уреята.

Той е класически показател за оценка на гломерулната филтрация. Последната представлява процес на образуване на първичната урина (около 170 л) за 24 часа, което след преработка достига до 1000-2000 ml за 24 часа. Гломерулната филтрация се покрива в най-голяма степен с понятието бъбречна филтрация, тъй като е начало на уринообразуването.

Средният креатинин има големи индивидуални вариации. Причините са изразени възрастови въздействия, различия в мускулната маса (при еднаква гломерулна филтрация мъже и млади хора имат по-високи креатинови концентрации от жени и стари хора). Зависи и от консумацията на месо. 1 кг месо съдържа 2,5 г креатин, който при приготвяне на храната се превръща в креатинин. Около 30% от дневното количество екскретиран креатинин има хранителен произход. Повишаването на креатинина настъпва, когато гломерулната филтрация спадне до 50% от нормата. При напреднала хронична бъбречна недостатъчност над 60 % от креатинина се екскретира през гастроинтестиналния тракт.

При тълкуване на креатининовите концентрации следва да се отчетат редица особености - възрастта, бременност, диабет, лекарства. Лекарствата повишават креатинина по два начина - чрез намаляване на гломерулната филтрация и възпрепятстване на тубулната му секреция. Въздействията от втория начин не налагат прекратяване на лечението, тъй като са обратими.

Лечението на повишените стойности на креатинина е чрез хигиенно-диетичен режим (ограничаване на белтъците, осигуряване на въглехидратна диета с достатъчно витамини и соли) и методи на извънбъбречно очистване - перитонеална диализа и хемодиализа (изкуствен бъбрек) в съответните центрове.