Парламентът прие законопроекта за бюджета на НЗОК за 2019 г. на първо четене, предаде БТА. 

От гласувалите 180 депутати 108 бяха "за", 62 бяха против, а 10 се въздържаха. Против бяха депутатите от БСП и ДПС, от "Воля" се въздържаха.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че в приходната част на бюджета за 2019 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 4 299 600 000 лв., което е с 439 600 000 лв. повече от 2018 г. Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 4 236 800 000 лв., което е с 418 400 000 лв. повече от 2018 г. От тях вноските ще са за 2 842 300 000 лв., а от трансфери за здравно осигуряване от държавния бюджет ще дойдат 1 394 600 000 лв.

Общо разходите и трансферите за 2019 г. са разчетени в размер на 4 350 000 000 лв., което е с 490 000 000 лв. повече от сумата за 2018 г. За текущите разходи се предвиждат 4 212 800 000 лв., които се разпределят по следния начин - за първична извънболнична медицинска помощ 225 000 000 лв.; за специализирана извънболнична медицинска помощ - 250 700 000 лв.; за дентална помощ - 167 000 000 лв.; за медико-диагностична дейност - 90 000 000 лв.; за лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и др., които НЗОК плаща извън стойността на медицинските услуги - 1 117 800 000 лв.; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 104 000 000 лв.; за болнична медицинска помощ 2 001 500 000 лв.

Предвижда се отрицателно бюджетно салдо в размер на 50 400 000 лв. с източник на финансиране - наличността на НЗОК по сметка на БНБ в началото на периода. Разчетените средства са при здравна вноска в размер на 8 на сто.

С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и в други закони. Промените предвиждат създаване на Агенция за медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, като правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на агенцията "Медицински одит" и на агенцията по трансплантация;

Въвежда се предварителен контрол за създаването на нови лечебни заведения за болнична помощ чрез даване на съгласие от Народното събрание и за разширяване дейността на съществуващите лечебни заведения чрез даване на съгласие от Министерския съвет;

Предвижда се също да отпадне сегашната процедура за акредитация на лечебните заведения за извършваната от тях цялостна медицинска дейност и/или отделни медицински дейности;

Създава се Национална здравно-информационна система. Целта е да има база данни с пълна информация за здравното състояние на всеки за нуждите на всички медицински дейности - диагностика, лечение, рехабилитация, медицинска експертиза, профилактика, диспансеризация и др.;

Националната експертна лекарска комисия ще създаде и поддържа база данни за всички, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;

Регламентира се задължителна структура и съдържание на медицинските стандарти, които ще се изготвят за всички специалности;

Предвиждат се нови механизми на заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия;

Дейностите на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина преминават към НЗОК, като парите за тях ще дава здравното министерство. Това ще стане, без да се отнемат права на нуждаещите се от лечение.ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*