Онкологичният център “Уни Хоспитал” предлага най-високите стандарти в лечението на онкологични заболявания, основани на практиките на персонализираната медицина

Персонализираната медицина е иновативен подход

в модерното здравеопазване и илюстрира най-пълно съвременното разбиране за онкологичните заболявания. От друга страна, организацията на медицинските специалисти в мултидисциплинарен екип ни позволява да прилагаме бързо и пълноценно водещата методология в контекста на био-психо-социалния модел за лечение и терапия на онкологични заболявания.

Нашите медицински специалисти обръщат комплексно внимание на индивидуалните характеристики на всеки пациент, което гарантира пълноценни здравни грижи. Значителният напредък в молекулярната диагностика ни предлага прецизен анализ на биологичните маркери, свързан с конкретната генетична картина на онкологичното заболяване. Това ни позволява бърза и качествена диагностика в изготвянето на индивидуален терапевтичен план, съобразен с особеностите на отделния човешки организъм.

Био-психо-социалният модел е в центъра на нашата практика. Ние разглеждаме нуждите на всеки пациент като съвкупност от неговото медицинско състояние, особеностите на психологичния фон, специфичните аспекти на неговото социално положение. Здравните грижи се организират едновременно и в трите посоки, което ни позволява да посрещнем пълноценно всички потенциални трудности. Тази координация демонстрира значителен успех в целия процес на диагностика и лечение на нашите пациенти.

Съвременната медицина е концентрирана около новата концепция за онкологичните заболявания и персонализираната медицина. Така предлагаме правилното лечение, насочено към специфичните особености на всяко заболяване, и използваме възможностите за прецизна молекулярна диагностика и пълно геномно изследване, които вече са достъпни за българския пациент.