Изпълнителната агенция „Медицински надзор" е установила нарушения при проверката по случая с починала жена в зъболекарски кабинет в Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на ИАМН и обявиха, че проверката е приключила.

Инспекторите на ИАМН са констатирали нарушениe на Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт „Орална хирургия", в частта на т. 10 „Изисквания за интердисциплинарни консултации и дейности при лечение на хирургично болни", т. 10.1. Задължителни консултации:... 10.1.2. Лекар със специалност „Кардиология" при болни над 18-годишна възраст.".

Установено е и нарушениe на наредбата в частта за клиничен преглед за оценка на оперативния риск, че при индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се изисква назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – подготовка за операция с цел осигуряване на оптимално здравно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск. Подготовката за операция включва назначените от консултанта и от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други средства и мерки по отношение на антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване.

От ИАМН са констатирали нарушение на чл. 89, ал. 1 от Закона за здравето, съгласно който „при хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма". Според чл. 88 за получаване на информирано съгласие лекуващият лекар уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, за диагнозата и характера на заболяването, описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства,
вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни производства, в съответствие с компетентностите на ИА „Медицински надзор". Министърът на здравеопазването е уведомен с писмо за резултатите, посочват от ИАМН.

ИАМН се самосезира и започна извънредна проверка по случая на 23 май, припомня БТА.