Индексите за качество на въздуха ще бъдат направени публично достъпни и ще информират за евентуални симптоми, свързани с рискове за организма

Граждани на ЕС с влошено от мръсен въздух здраве вече ще могат да съдят държавата, в която живеят, заради причинените им вреди и да получат обезщетение. Това приеха депутатите в Европарламента в Страсбург в сряда. Новите правила значително затягат досегашните, като определят по-строги целеви стойности за ключови замърсителя. Преработени и затегнати са също целите на блока за по-чист въздух до 2030 г. Целта е да се постигне визията на ЕС за нулево замърсяване на въздуха до 2050 г.

Преработените текстове бяха приети с 381 гласа „за", 225 „против" и 17 „въздържал се" по време на последната пленарна сесия в Страсбург преди изборите през юни, чиято програма е изключително интензивна. В рамките на четири дни евродепутатите гласуват общо 89 законодателни акта. Сега Съветът на ЕС трябва да даде финално одобрение на споразумението. После то ще бъде публикувано в официалния вестник на ЕС и след 20 дни ще бъде действащ закон. Страните - членки ще разполагат с 2 години, за да приложат новите правила.

„Чрез актуализирането на стандартите за качеството на въздуха, някои от които са установени преди почти 2 десетилетия, замърсяването в целия ЕС ще бъде намалено наполовина, проправяйки пътя към по-здраво и устойчиво бъдеще", заяви докладчикът Хави Лопес от СиД. На пресконференция по-късно той нарече мръсният въздух най-голямата екологична заплаха за човешкото здраве, която причинява 300 000 преждевременни смъртни случаи в ЕС годишно.

Според новото преработено споразумение в ЕС влизат в сила значително по-ниски допустими стойности за качеството на въздуха относно замърсители като фини прахови частици (PM2,5, PM10), NO2 (азотен диоксид) и SO2 (серен диоксид). За двата замърсителя с най-голямо документирано въздействие върху човешкото здраве, PM2,5 и NO2, годишните пределно допустими стойности трябва да бъдат намалени драстично - от 25 µg/m³ на 10 µg/m³ и от 40 µg/m³ на 20 µg/m³. Това е стъпка, за която неправителствени организации настояват от години.

Предвижда се също създаването на повече точки за вземане на проби за качеството на въздуха в градовете. Стандартите за качество на въздуха ще се преразглеждат до края на 2030 г., а след това поне на всеки 5 години.

Законодателите се съгласиха да направят индексите за качество на въздуха в ЕС сравними, ясни и публично достъпни. Тези индекси също така ще предоставят информация относно симптомите, свързани с пикове на замърсяване на въздуха и свързаните рискове за здравето за всеки замърсител, включително информация, съобразена с уязвимите групи, както е поискано от Европарламента.

Всички държави-членки ще трябва да създадат пътни карти за качеството на въздуха до 31 декември 2028 г., които определят краткосрочни и дългосрочни мерки за спазване на новите гранични стойности за 2030 г.

Ще бъде възможно държавите-членки да поискат крайният срок (2030 г.) да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени специфични условия.  Пример за подобно отлагане би могъл да бъде необходимостта от подмяна на значителна част от съществуващи битови отоплителни системи, причиняващи превишения на замърсяването.