• От 1 юни всички данни ще се свържат онлайн, а до август вече ще се работи само с новата информационна система, казва в интервю началникът на политическият кабинет на здравният министър
  • Има заключения, които са се бавели 3-4 г., а прехвърлянето на топката между ТЕЛК и НЕЛК може да продължи и година
  • Оценката на комисията вече ще се съобщава в тридневен срок. Сега има случаи, при които тя се е произнесла и са изминали 3-4 месеца, а болният още не е получил експертизата
  • При произнасяне до два месеца ще има поощрително увеличение - с около 50%. Важно е лекарите да имат достойно заплащане
  • Сега комисиите са 70, а за да подобрим работата им, ще ги увеличим до 150
  • Въведохме оценяването на всички диагнози - така много хора получиха по-висок процент. Повишихме процентите при някои заболявания и добавихме още пожизнени

- Доц. Мавров, от години системата на ТЕЛК боледува, колко е тежко състоянието ѝ, има ли шанс да бъде излекувана?

- За съжаление, заварихме системата на ТЕЛК в изключително тежко състояние. Може би трябва да кажем, че на нея ѝ трябваха и все още ѝ трябват неотложни или по-скоро спешни и интензивни грижи. Ако се поставя в ролята на лекар, бих казал, че много от органите на този пациент почти бяха отказали да функционират.

- Какво заварихте?

- Изключително дълго забавяне в работата на комисиите. Установиха се случаи и ТЕЛК-ове, при които това забавяне достигаше 3-4 години.

Второ - установихме значителна продължителност на процедурите по обжалване на решенията на ТЕЛК, като НЕЛК връща решенията и не се произнася окончателно. Понякога прехвърлянето на топката между ТЕЛК и НЕЛК продължава повече от 1 година. Значително забавяне установихме дори при самото съобщаване на решенията. Има случаи, при които комисията се е произнесла и са изминали 3-4 месеца, а болният още не е получил експертното решение.

Кадровият дефицит в самите ТЕЛК-ове продължава. Това се дължи на сравнително по-ниското заплащане и непривлекателността на самата работа в комисиите. Като сериозен проблем установихме и недостатъчната осведоменост на лицата за хода на производствата пред органите на медицинската експертиза.

- Как ще решите тези проблеми?

- Това състояние очакваме да се преодолее с дигитализацията на процесите в системата на ТЕЛК. Но успоредно с това предприехме действия за увеличаване на парите за дейността на комисиите и за промени в нормативната уредба, с които на първо място да разрешим най-наболелите организационни проблеми.

- Как дигитализацията на медицинската експертиза ще подобри системата?

- Дигитализация е въвеждането на новите електронни технологии в комуникацията и организацията на медицинската експертиза.

Ускоряването на този процес е от стратегическо значение за системата и за това гражданите, които се обръщат към ТЕЛК и към другите административни органи, да получават качествена услуга. С дигитализацията се постигат прозрачност и проследимост на всички действия. Става ясно кой кога е работил в системата и какво е направил.

Трябва всички действия да могат да се записват и извършват електронно. Тоест, веднъж снети, данните на пациента от какъвто и да е медицински преглед, изследване или хоспитализация да не е нужно да се изискват повторно и да трябва хората да ги предоставят като документ. Комисиите ще работят изцяло с данните от електронните досиета на пациентите.

За една уязвима група хора, имам предвид тези с увреждания, е много важно да разчитат на кратка процедура, при възможност без присъствие пред административния орган. Трябва да има минимална ангажираност от тяхна страна при подаване на документи, при извършване на самото освидетелстване, при допълнителни прегледи и изследвания, когато все пак това се налага.

- И какво свърши Министерството на здравеопазването в тази връзка?

- Първото и най-важното действие, с което започнахме, е приемането на Наредбата за функционирането на Националната здравна информационна система.

Ще обясня защо това беше важно. С наредбата за първи път в детайли се регламентират създаването и използването на електронни записи за здравното състояние на гражданите. Електронният запис са всички данни за медицинското обслужване на всеки един гражданин.

НЗИС включва електронните здравни записи на всички лица и ще обединява информацията от всички регистри и бази данни на Министерството на здравеопазването и останалите ведомства, функциониращи към него. НЗИС ще обединява и информацията от НЗОК, районните каси, застрахователните дружества и всички лечебни и здравни заведения в страната – болници, аптеки, медицински и дентални центрове, индивидуални практики и т.н. Важно е да се отбележи, че по наредбата цялата информация, свързана с медицинската експертиза, е част от структурата на електронното здравно досие на всеки един гражданин.

Втората важна стъпка бяха промените в Наредбата за медицинската експертиза. Въведохме оценяването на общия функционален дефицит при хората, подлежащи на освидетелстване. Преди това състоянието на човек се оценяваше по една водеща диагноза. Чрез оценяването и на всички други увреждания много хора преминаха в по-висока група, което е по-благоприятно за тях. При някои диагнози беше повишен процентът на трайно намалената работоспособност. При други се промени срокът на оценката в пожизнен, което позволява на гражданите да не се явяват пред ТЕЛК през определен брой години, освен ако те самите не пожелаят това.

Сега сме подготвили промените в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки. Те са качени за обществено обсъждане. След като бъдат обсъдени становищата на всички заинтересовани лица и организации, в това число на синдикатите и работодателските организации, същите ще бъдат приети. С тези промени целим най-вече съкращаване на сроковете на работа в комисиите.

- Но как точно очаквате да преодолеете проблема с бавното произнасяне от страна на комисиите?

- Предвиждаме увеличаване на броя на ТЕЛК-овете. Към момента комисиите са около 70, очакваме техният брой да достигне около 150. Въвеждаме задължение за създаване на комисии в повече държавни, както и в общинските болници. Въвеждаме и разпределение на заявленията към ТЕЛК на случаен принцип.

Увеличихме в определена част финансирането за ТЕЛК-овете. Необходим е по-голям ресурс за дейността им, но за съжаление, в момента това е максимумът, който може да осигурим в рамките на бюджета - 60 лв. на експертно решение. При предсрочно произнасяне на ТЕЛК е заложено поощрително увеличение с около 50%. По-конкретно при произнасяне до 2 месеца от постъпване на заявлението. С нов закон за бюджета може да се коментира и по-голяма субсидия. Това е много важно, защото членовете на комисиите са лекари и също търсят своето достойно заплащане.

Ще съкратим срока за произнасяне и като ограничим възможността НЕЛК да отменя и връща експертните решения за ново разглеждане от ТЕЛК само до един път. Сега НЕЛК не се произнася по същество, връща документите поради непълноти и има случаи, при които сме свидетели на нескончаемо прехвърляне на делата между ТЕЛК и НЕЛК. След промяната в правилника няма да има такава възможност. При втора жалба срещу решение на ТЕЛК НЕЛК вече ще се произнася по същество с окончателно решение.

- В проекта на правилника сте предвидили и електронно съобщаване на експертните решения. Това ще доведе ли до подобряване на комуникацията между хората и органите на медицинската експертиза?

- Да, предвидено е задължение експертните решения да се изпращат на заявителите и на другите заинтересовани страни по електронен път – нещо, което до момента не е правено.

Съкращава се и срокът за съобщаване на решенията. Задължението ще бъде съобщаване в тридневен срок от тяхното постановяване.

Всяка една от мерките, които предвиждаме, може сама по себе си да изглежда по-незначителна или недостатъчна, за да промени глобалната картина, но промените са много и след като заработят в цялост, в една обща система, съм сигурен, че ефектът от тяхното прилагане ще се почувства много добре.

- В момента българските граждани, които подлежат на освидетелстване пред ТЕЛК, продължават да разнасят всякакви документи на хартия. Всъщност кога този проблем ще бъде разрешен?

- Понастоящем лицата подават заявления за освидетелстване и преосвидетелстване на хартия, но могат да правят това и по електронен път. Документите за насочване на лицата за освидетелстване вече се издават в електронен вид и директно постъпват в досието на лицето. Имам предвид медицинския протокол и медицинското направление. По същия начин се изготвят и подават медицинските документи, издадени от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.

Проблем остава постъпването на информацията за всички изследвания и лекарски прегледи. Резултатите при извършени лабораторни изследвания, когато например същите са платени от пациента, невинаги постъпват в здравната информационна система и оттам в информационната система на ТЕЛК-овете. Те трябва да бъдат предоставени и след това сканирани и качени в електронната система от служител. За автоматично въвеждане на всяко едно изследване в електронното досие на пациента може би ще е необходима нова промяна в закона, с която да се въведе задължение към всички лекарски и лабораторни практики да въвеждат в системата всички резултати без изключение.

Смятам, че когато комисиите базират дейността си изцяло на електронните здравни записи с възможност за пълен електронен обмен на документи, тогава могат да са ефективни и тогава ще постигнем необходимото подобрение и прозрачност.

- Кога ще заработят всички електронни системи и хората ще могат да се освидетелстват по новите правила?

- Като най-важни определям промените в правилника и продължаването на работата по електронизацията на документите и обмена на информация.

Промените в Правилника за организацията на органите на медицинската експертиза всеки момент ще бъдат обсъдени на Национален съвет по тристранно сътрудничество, след което очакваме приемането им от Министерския съвет. На ниво комисия към националния съвет промените се подкрепят от повечето представители, с малки изключения.

Осигуряването на техническа свързаност между електронните системи на държавните органи и институции, които имат компетентности в тази област, ще е факт от 1 юни. От 1 юни ще бъдат въведени и новите електронни образци на решенията на ТЕЛК и НЕЛК, в това число ще бъде осигурен достъпът и на Агенцията за хората с увреждания до всички решения на комисиите. Предстои осигуряването на техническа възможност за случайното разпределение на преписките по ТЕЛК-овете, като това ще става успоредно със създаването на новите комисии. До август очакваме окончателно ТЕЛК, НЕЛК и регионалните картотеки да заработят с новата информационна система.

Планираме до края на настоящата 2023 г. да бъдат направени всички поправки, възникнали в процеса на въвеждане на новата електронна система, включително електронно обжалване на експертните решения, с което ще облекчим гражданите в още по-голяма степен.