Общата хирургия е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение на заболявания на коремните органи (стомах, черва, жлъчен мехур, черен дроб, панкреас), заболявания на ендокринната система като щитовидната и паращитовидната жлеза, заболявания на гърдата, хернии и травматични увреждания. Общите хирурзи лекуват също онкологични заболявания и тумори в органи на храносмилателната система. Операцията често е първият избор при лечението на гастроинтестинални ракови заболявания и има лечебен потенциал.

Проф. д-р Ерман Айтач, преподавател в Катедрата по обща хирургия на Университета Acibadem в Турция, е изтъкнат лекар, завършил своето следдокторантско клинично изследване и клинично обучение в Катедрата по колоректална хирургия на Института по храносмилателни заболявания към Cleveland Clinic в САЩ. В момента е завеждащ Отделението по обща хирургия в болница Acibadem Atakent в Истанбул. Специалностите му включват рак на храносмилателната система и хирургично лечение, лапароскопска и роботизирана хирургия, и онкохирургия (оперативно лечение на тумори). Той твърди, че лечението на рак на храносмилателната система е отбелязало значителен напредък през последните години, а иновациите в тази област са увеличили продължителността на живота и качеството на живот на пациентите.

Лечението на рак варира от хирургия до химиотерапия, лъчетерапия, таргетни терапии и имунотерапии. Хирургичното лечение обикновено се фокусира върху пълното отстраняване на рака и се комбинира с други методи за подобряване на преживяемостта и качеството на живот на пациентите.

През последните години лапароскопската и роботизираната хирургия се превърнаха в предпочитани методи за лечение на много видове рак. Тези минимално инвазивни техники предоставят по-малко инвазивни опции за пациентите, ускоряват оздравителния процес и намаляват риска от усложнения. Тъй като технологиите и хирургическите техники продължават да се развиват, минимално инвазивната хирургия става достъпна за по-широк кръг пациенти. Това има положителен ефект върху резултатите и качеството на живот на пациентите.

Гастроинтестинален рак и хирургично лечение

Проф. д-р Ерман АЙТАЧ посочва, че има налични методи и усъвършенствани възможности за лечение на всеки вид рак.

Рак на стомаха

Операцията е най-често прилаганото лечение на рак на стомаха. Докато ендоскопската резекция може да се използва в ранните стадии на рак на стомаха, в напредналите стадии се извършва тотална или субтотална гастректомия. Субтоталната или тоталната гастректомия се извършва лапароскопски. Химиотерапията може да се приложи преди (неоадювантна) или след операцията (адювантна), с цел свиване на тумора и намаляване на риска от рецидив. Лъчетерапия може да се използва самостоятелно или в комбинация с химиотерапия.

Колоректален рак

Операцията е основното лечение при ранен стадий на рак на дебелото черво. За целта обикновено се използва лапароскопска колектомия. Тя може да се използва както за десен, така и за ляво разположен колоректален рак или за отстраняване на цялото дебело черво. Ниска предна резекция за отстраняване на тумори в горната част на ректума и абдоминоперинеална резекция за тумори в долната част на ректума могат да се извършат лапароскопски. Адювантната химиотерапия се използва за предотвратяване на рецидив на заболяването след операция. Лъчетерапия се използва за свиване на тумора преди операция, особено при рак на ректума.

Рак на панкреаса

При рак на панкреаса, оперативно лечение обикновено се използва само в ранните стадии. Туморите в опашката на панкреаса могат да бъдат отстранени лапароскопски. За рак на главата на панкреаса се използва роботизирана хирургия и процедурата на Whipple, известна също като панкреатодуоденектомия. Това повишава прецизността на сложната операция и дава на хирурга повече контрол.

Рак на черния дроб

Хирургичните възможности за лечение на рак на черния дроб включват чернодробна резекция и чернодробна трансплантация. Чернодробната резекция е отстраняване на засегнатата от рак част на черния дроб. Останалата част обикновено може да продължи да функционира и да регенерира. При рак на черния дроб, чернодробната резекция се извършва лапароскопски за отстраняване на раковата част на черния дроб (частична хепатектомия) и за отстраняване на конкретни анатомични сегменти на черния дроб (сегментна резекция), особено при малки и достъпни тумори. При рак на черния дроб в ранен стадий, при подходящи пациенти се извършва трансплантация на черен дроб. TACE (трансартериална хемоемболизация) може да се използва при пациенти с напреднал рак на черния дроб.

Рак на хранопровода

Езофагектомията е една от хирургичните процедури, използвани за лечение на рак на хранопровода. Представлява отстраняване на засегнатата от рака част на хранопровода. Тази процедура може да се извърши трансхиатално или трансторакално. Минимално инвазивната езофагектомия (MIE) за рак на хранопровода е хирургична процедура, която използва комбинация от лапароскопски и торакоскопски методи. Роботизираната хирургия улеснява прецизната дисекция и реконструкция при операция за рак на хранопровода. Химиотерапията и лъчетерапията също се използват често в комбинация с оперативното лечение, като неоадювантно или адювантно лечение.

Лапароскопски и роботизирани хирургически подходи

Лапароскопската и роботизираната хирургия при рак предлагат предимства като по-малки разрези, по-малко следоперативна болка, по-кратък болничен престой, по-нисък риск от инфекция и по-бързо възстановяване. Роботизираната хирургия позволява на хирурзите да правят по-прецизни движения и осигуряват по-добър контрол.

Лапароскопската и роботизираната хирургия се превръщат в предпочитани методи за лечение на много видове рак. Те са особено предпочитани при ранен стадий на рак и тумори с ограничено разпространение. Тъй като е по-малко травматична, минимално инвазивната хирургия може да бъде подходяща и за високорискови и възрастни пациенти. С напредването на технологиите и хирургичните техники, минимално инвазивната хирургия става все по-достъпна за по-широк кръг пациенти. Това има положителен ефект върху резултатите и качеството на живот на пациентите.

Acibadem Healthcare Group е здравна институция с модерни технологии, като лапароскопски и роботизирани хирургични методи за лечение на рак, и се отличава със своя експертен и опитен персонал. Предлага персонализирани планове за лечение на своите пациенти с мултидисциплинарен подход. Със съвременни медицински технологии и оборудване, Acibadem Healthcare Group възприема ориентиран към пациента подход и осигурява непрекъснати и висококачествени здравни услуги на своите пациенти с широката си обслужваща мрежа и комплексни услуги.