Омбудсманът Диана Ковачева изготви и внесе в Народното събрание законодателно предложение в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за здравето, с които се цели да бъдат преодолени най-сериозните проблеми на хората с увреждания, свързани със забавяне на преосвидетелстването им от органите на медицинската експертиза, както и невъзможността да упражняват правата си, не по тяхна вина. Омбудсманът предлага още и текст, с който да се отстрани допуснатата дискриминация спрямо пенсиите на военноинвалидите.

Това оповести проф. Ковачева на заседание на Националния съвет за хората с увреждания към МС, което се състоя днес в МТСП за обсъждане изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и на Проекта на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хората с трайни увреждания – теми, по които омбудсманът има активна позиция и становища.

Проф. Диана Ковачева е изпратила конкретните текстове за изменения на ЗХУ с мотиви и оценка на въздействието до председателя на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов и до членовете на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика.

Последва незабавна реакция на одобрение от председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, който настоя представителите на Националния съвет за хората с увреждания да изготвят подкрепящо писмо на предложението на омбудсмана, което до дни да бъде внесено в парламента.

В мотивите си омбудсманът подчертава, че с предложения проект ще се осигури възможност за решение на проблемите на повече от 660 000 уязвими граждани. Хората с увреждания ще имат достъп до полагащата им се месечна и целева финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания за периода до произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК. Предвидено е също така хората с увреждания да не бъдат държани за отговорни за забавянето на компетентните органи и да не връщат получените средства дори при последваща промяна на вида и степента на увреждане.

„Със Заключителните разпоредби на ЗХУ е предложено решение на проблемите с действието на експертните решения в процеса на преосвидетелстване, както и при обжалване, като са преодолени съществуващите затруднения с тълкуването и прилагането на чл. 112, ал. 9, изр. 1 и 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 113, ал. 3“, пише омбудсманът.

Ковачева подчертава, че е предвидено изричното задължение на НЕЛК да се произнася по същество при обжалване на експертните решения на ТЕЛК, като по този начин ще се съкрати времето за разглеждане на преписките, включително като се отнема възможността на НЕЛК непрекъснато да връщат случаите на ТЕЛК.

„Така, се отваря пътят на заинтересованите граждани да защитят правата си впоследствие пред съда“, категорична е проф. Диана Ковачева.

Тя подчертава още, че за да не се допуска субективно и неправилно тълкуване и прилагане, което води до неблагоприятно засягане на правата на заинтересованите, в Допълнителните разпоредби на Закона за здравето са предложени и срокове, след изтичането на които неустановяването на временната и трайната неработоспособност ще се приемат за забавяне.

„Важно е да се подчертае, че предложенията няма да доведат до увеличение на разходите на държавния бюджет, тъй като броят на хората с увреждания е относително еднакъв и предвидим. Средствата, необходими за ползване на правата от тези граждани, са заложени в бюджетната рамка, като е предвидено те да бъдат отпускани без прекъсвания“, посочва общественият защитник.

Обръща внимание, че ще бъде решен и проблемът с неправилното разпределение на правоимащите и размера на месечната финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания.

„Хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност са пропуснати при изричното изброяване в чл. 70, т. 4 и 5. Те са включени в т. 3 и получават само 25% от линията на бедност. Става въпрос за около 160 военноинвалиди, като техният брой намалява всяка година. Те получават близка до размера на социалната пенсия за инвалидност пенсия за военна инвалидност и са ощетявани са ежемесечно с повече от 130 лв.“, допълва Ковачева.

Тя посочва, че макар държавата да е приела Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, по който е предвидена определена подкрепа, тази помощ не е по-голяма от подкрепата, която хората с увреждания със социална пенсия за инвалидност, с право на чужда помощ, с финансова подкрепа по чл. 70, т. 5 от ЗХУ, получават към момента.

Допълва, че по сходен начин стои въпросът за хората с увреждания, които са със социалната пенсия за инвалидност, но поради смърт на родител/родители получават вместо това наследствена пенсия, са пропуснати при изричното изброяване в чл. 70, т. 4 и 5.

„КСО предвижда възможност за избор на по-благоприятния вариант на пенсиите, което хората с увреждания са направили и са избрали наследствена пенсия, вместо социална пенсия за инвалидност (въпреки че разликата е незначителна – няколко лева на месец). КСО обаче не дава възможност за отказване от по-благоприятната пенсия и връщане към старата пенсия. Поради тази причина хората с увреждания, които получават пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия, попадат в общата група на хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане и получават финансова подкрепа в по-нисък размер - чл. 70, т. 3“, подчертава още Диана Ковачева.

В заключение тя пише, че за решаването на проблема с военноинвалидите по чл. 70, т. 5 и за отстраняване на допуснатата дискриминация към тях ще са необходими около 310 000 лв. за 2023 г., съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.