Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Остеосаркомът е силно злокачествен тумор, който бързо се разсейва (15-60 дни)  по кръвен път и най-често в белите дробове. Затова се нарича още "белодробна болест, идваща от костта". Преди ерата на химиотерапията, когато ампутацията бе единственото лечение, еволюцията му се характеризираше с чести (в 80%) и бързо настъпващи (до 24 месеца) белодробни разсейки.

В около 20% от пациентите видими далечни метастази се откриват още при поставяне на диагнозата; останалите 80-90% имат вече микрометастази, основно в белите дробове, към момента на диагностициране на болестта. Това обяснява ефекта и ролята на химиотерапията в комплексното лечение на остеосаркома, тъй като само чрез нея може да се осъществи системен контрол над болестта.

Лечебната тактика се определя от това дали заболяването е локално - само в костта, или има вече проявени метастази.

Съвременното лечение е комплексно, мултидисциплинарно и се провежда от екип в състав - химиотерапевт, онкоортопед, лъчетерапевт, специалист по образна диагностика и опитен патолог.

Първо се прави диагностична биопсия в обем минимум 1 куб. см и се определя под микроскоп видът на саркома, степента на диференциация на клетките. Изборът на оперативен метод зависи от степента на диференциация и разпространение на тумора. Широка резекция на засегнатата от тумора част на костта със запазване на крайника е показана при IА стадий и IIА стадий. И само много рядко, когато е възможно, широко изрязване на мускулния маншон около тумора - при I Б стадий. Възстановяването на дефекта става чрез консервиран костен или костно-хрущялен алотрансплантат и ендопротеза.

При костните саркоми I Б и II стадий метод на избор остава ампутацията и дезартикулацията.

При III стадий тези операции са показани само след патологично счупване, екзулцерация на тумора или много силни болки. При локално напреднал остеосарком с прилагането на предоперативна полихимиотерапия в някои случаи е възможно да се запази крайникът с по-консервативно лечение.

При наличие на метастази се комбинират химиотерапия съвместно с оперативно лечение на първичния тумор и на метастазите, ако е възможно. Прогнозата зависи от туморния обем и от чувствителността на тумора към химиотерапията. При болни, провели само оперативно лечение, 5-годишната преживяемост е 15%. При комплексно лечение - оперативно и химиотерапия - 73% от болните на седмата година са живи и без рецидив и метастази. Проследяването в първите две години трябва да е на шест седмици, после на два месеца до третата година и на три месеца до петата година.