Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Оперативното лечение е метод на избор при пациенти в I и II стадий, ако те са в добро общо състояние. При медицински противопоказания за операция може да бъде заменена с лъчелечение.

Лобектомията (изрязването на белодробния дял, в който е разположен първичният тумор) е препоръчаният обем за оперативно лечение в I и II стадий при пациенти с адекватен белодробен резерв. Около 28% от пациентите развиват локален рецидив, а далечни метастази се надблюдават при около 47% . Засега няма категорични доказателства за повишаване на преживяемостта чрез добавяне на адювантна химиотерапия и лъчелечение и затова не се препоръчва да бъдат прилагани рутинно в I и II стадий като стандарт на лечение. Препоръчва се то да се прилага в условията на клинични проучвания. При тези болни се препоръчва динамично наблюдение поради риска от тласък на заболяването.

При IIIА стадий воденето на лечението е трудно. При потенциално подлежащи на оперативно лечение може да се започне с операция, но може да се включи предоперативна химиотерапия и/или лъчелечение или да отпадне оперативното лечение и да останат химио- лъчелечение.

Оперативното лечение е метод на избор, но изисква много опитен и умел онкологично грамотен гръден хирург.

Пациенти с клиничен стадий IIIА, но с микроскопски метастази в срещуположните медиастинални лимфни възли - IIIВ стадий, имат 5-годишна преживяемост 34% в сравнение с тези, които имат макроскопски клинични метастази в N2 - IIIВ стадий, 5-годишната им преживяемост е 9%.

Предоперативната химиотерапия има за цел да намали размера и броя на метастатичните лимфни възли и да улесни оператора в постигането на радикална по обем оперативна интервенция.

IIIВ стадий без плеврален излив включва голям първичен тумор с прорастване в съседни структури или пакети метастатични медиастинални лимфни възли и/или ангажирани метастатични надключични лимфни възли. Смята се, че не може да се проведе радикално оперативно лечение с куративна цел (с цел излекуване). Най-добрата комбинация между трите основни метода - химиотерапия, лъчелечение и операция, е все още в период на изследване. Дотук резултатите от големи клинични проучвания показват, че по-голям ефект има Цис-платина, включваща химиотерапия, проведена последователно или едновременно с лъчелечение с различни форми на фракциониране на лъчелечението.

Прогнозата при напреднало заболяване - стадий IIIВ с малигнен плеврит и IV стадий е лоша. Лечението включва системна химиотерапия и/или добри палиативни грижи, ако общото състояние не е подходящо за системна химиотерапия.

Цис-платина базираната химиотерапия подобрява общата едногодишна преживяемост с 10%, а също повишава и качеството на живот. Най-голям ефект имат болните с добро общо състояние.

Доказано е от клниничните проучвания, че продължителността на лечението като първа линия химиотерапия трябва да бъде кратко - 3-4 курса. Втора линия химиотерапия също има ефект при пациенти с добро общо състояние и води до увеличаване на преживяемостта и подобряване на качеството на живот.

По време на лечението на всички стадии е важно да се потискат неприятните симптоми, изпитвани от пациентите, включително свързаните с лечението гадене, повръщане, анемия и т.н., и вследствие заболяването болка, задух.