Българският лекарски съюз (БЛС) предлага методика за остойностяване на труда на медицинските специалисти чрез формула, става ясно от сайта на съсловната организация. 

Методиката борави с коефициенти за тежест, като взема за базисен коефициент -условна единица, общ медицински преглед. Това е условно приета дейност, която включва количеството вложен труд от лекар за следните дейности: анамнеза, общ или локален статус, със или без назначаване на допълнителни консултации или изследвания, със или без назначаване на изследвания. Цифровото изражение на тази дейност се приема за единица и всички дейности се сравняват спрямо нея, обясняват от БЛС. 

Методиката не определя цени, а сравнява отделни медицински дейности, като определя тяхната съизмеримост и тежест. Чрез методиката може да се направи математическо моделиране за определяне на нужния финансов ресурс, твърдят от БЛС. До момента няма такъв механизъм, което води до хаос и напрежение между отделните специалности и не позволява планиране на разходите в здравната система, са част от аргументите на съюза. Трудът на медицинските специалисти не се остойностява досега у нас. 

Методиката отчита разликите между отделните медицински дейности според вложения физически и интелектуален труд, квалификацията, опита на професионалистите. Различен коефициент се дава например за това дали лекарят е специализант или с над 5 г. стаж, за възрастта на пациентите, за мястото на извършване на дейността и др. 

Методиката трябва да бъде обсъдена на всички нива в БЛС, накрая да бъде представена и приета на събор, след което да се представи в МЗ и да бъде оформена като нормативен акт.