Взема се до 5,5 пъти повече материал за изследване - така се избягват 25% повторни процедури

Един от проблемите в хирургичното лечение на тумори е точната предоперативна диагностика. Обичайно тя се извършва чрез образно изследване - ултразвук, компютърна томография, магнитнорезонансна томография; методи от нуклеарната медицина; цистологични и хистологични изследвания.

Най-прецизна е комбинацията между образна диагностика и биопсично изследване на биологичен материал.

В повечето случаи като първи метод на избор се прибягва до тънкоиглена аспирационна биопсия. Техниката е важен елемент от уточняването на вида на рака на млечната и щитовидната жлеза, както и на други тумори. Чрез нея щадящо се взима биологичен материал от болестния участък за микроскопско изследване. Въпреки многото си предимства в до 25% от случаите тънкоиглената биопсия не предоставя достатъчно биологичен материал и това налага повторна интервенция.

Специалистът по образна диагностика д-р Йордан Спиридонов, дм, от Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна - ИСУЛ” е разработил техника, при която същата процедура позволява вземане на до 5,5 пъти повече цитологичен материал под ултразвуков контрол в сравнение със стандартните техники. Изобретателят демонстрира метода си пред лекари от големите болници и журналисти. Представянето включваше и прецизно претегляне на биопсичния материал.

Лекарят разказа, че до новата техника стига, след като години се сблъсква с проблема за недостатъчната диагностична стойност на предоперативните биопсични изследвания, което възпрепятства диагностиката и определянето на стадия на рака на млечната жлеза. Така достига до идеята за нуждата от подобряване на техниката на вземане.

“За 6 години - от 2016 г. досега, извърших над 900 тънкоиглени аспирационни биопсии под ултразвуков контрол. Наблюденията показаха, че количеството на взетата биологична проба визуално е значително повече с модифицираната техника. Реших да сформирам екип, с който да обективизираме метода, за да го онагледим на колегите. Използвахме черен дроб и широк гръбен мускул на прасе като биологично най-близки до човешките. Извършеният анализ показа, че при съпоставяне на резултатите със стандартния начин се получава статистически значима разлика”, разказа създателят на техниката.

След въвеждането на процедурата в практиката на болницата е отпаднала нуждата от втора аспирация на материал за изследване.

Очаква се техника да подобри диагностиката при злокачествени заболявания, за които се използва тънкоиглена биопсия.